Вопросы магистратуры

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
(2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Вопросы по специальности 6М050700 - «Менеджмент»

1. Басқару құрылымдарын сызықтық, функционалды және дивизионалды ұйымдастыру.
2. Линейная, функциональная и дивизиональная организация структур управления.
3. Шешімдерді қабылдаудың негізгі әдістері.
4. Основные методы принятия решений.
5. Долгосрочные приоритетные цели и стратегия развития Казахстана до 2030г.
6. Ұзақ мерзімдік стратегиялы жоспарлардың мақсаты. Казақстанның 2030 жылға дейінгі дамуы.
7. Менеджмент: басқару ғылымы және өнері.
8. Менеджмент: наука и искусство управления.
9. Ұйымдардағы билік және ықпал ету.
10. Власть и влияние в организации.
11. Теоретические основы и концепции маркетинга.
12. Маркетингтің теоретикалық негізі және концпциялары.
13. Дау-дамай. Дау-дамайды басқару
14. Конфликты. Управление конфликтами.
15. Басқарудың элеуметтік-психологиялық әдістері және оның сипаттамасы.
16. Социально-психологические методы управления и их характеристика.
17. Сегментирование рынка.
18. Нарықты сегментациялау.
19. Мотивация теориясындағы Портер-Лоулер моделі.
20. Модель Портера – Лоулера в теории мотивации
21. Қазіргі менеджмент жүйесіндегі басқарудың мақсаттары мен міндеттері.
22. Цели и задачи в системе современного менеджмента.
23. Терия сравнительных преимуществ Д.Рикардо и ее эволюция.
24. Д.Рикардо салыстыру теориясының ерекшелігі мен эволюциясы.
25. Инновациялық менеджмент.
26. Инновационный менеджмент.
27. Менеджменттің азиялық стилі.
28. Азиатский стиль менеджмента.
29. Структура и функции рынка.
30. Нарықтың құрылымы мен функциясы.
31. Басқарудың экономикалық әдістері.
32. Экономические методы управления.
33. Ұйымды басқарудағы бизнес-жоспар.
34. Бизнес-план в управлении организацией.
35. Международная валютная система: сущность, структура и эволюция.
36. Халықаралық валюта жүйесі: негізі, құрылымы және эвалюциясы.
37. Менеджменттегі стратегиялық жоспарлау процессі.
38. Процесс стратегического планирования в менеджменте.
39. Менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету.
40. Информационное обеспечение менеджмента.
41. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена.
42. Сұраныс пен ұсыныстың байланысы. Тепе- теңдік баға.
43. Менеджменттегі коммуникациялық процесс.
44. Коммуникационный процесс в менеджменте.
45. Менеджменттегі маркетингті басқару.
46. Управление маркетингом в менеджменте.
47. Экономические и социальные последствия инфляции. Антиинфляционное регулирование экономики.
48. Инфляцияның экономикаға және әлеуметтік жағдайға тигізетін әсері.Инфляцияға қарсы мемлекеттік реттеу.
49. Басқарудың батыстық стилі.
50. Западный стиль менеджмента.
51. Менеджменттің бейімді ұйымдық құрылымдары.
52. Адаптивные организационные структуры менеджмента.
53. Сущность, формы и роль кредита в современной рыночной экономике.
54. Қазіргі нарықтық экономикадағы несиенің негізі, ролі, формасы.
55. Менеджмент тиімділігі.
56. Уровни управления.
57. Инвестициялық іс-әрекетті басқару.
58. Управление инвестиционной деятельностью на предприятии.
59. Экономикалық дағдарыстарға мемлекеттің ықпалы. Дағдарысқа қарсы атқарылатын іс- шаралар.
60. Воздействие государства на экономические циклы, кризисы. Программа антикризисных мер.
61. Менеджментегі басшылық және лидерлік.
62. Руководство и лидерство в менеджменте.
63. Ғылыми басқару мектебі.
64. Школа научного управления.
65. Еркін сауда және протекционизм. Халықаралық саудаға протекционизмнің әсері.
66. Свободная торговля и протекционизм. Влияние протекционизма на эффективность международной торговли.
67. Стратегиялық жоспарлау және оның сипаттамалары.
68. Стратегическое планирование и его характеристики.
69. Ресми және бейресми ұйымдар.
70. Формальные и неформальные организации.
71. Экономическая политика: цели и инструменты ее реализации.
72. Экономикалық саясат, мақсаты мен тарату құралдары.
73. Әкімшілік басқару мектебі.
74. Административная школа управления.
75. Күту және әділеттілік теориялары, олардың мазмұны.
76. Теория ожидания и справедливости и их содержание.
77. Халықаралық еңбек миграциясы: негізі, экономикалық кедергілер. Қазіргі дағдарыс жағдайындағы миграция саясаты.
78. Международная трудовая миграция: сущность, экономические причины и последствия.
79. Менеджмент мәні мен қағидалары.
80. Сущность и принципы менеджмента.
81. Негізгі басқару функцияларының сипаттамалары (жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау).
82. Характеристика основных функций управления (планирование, организация, мотивация, контроль).
83. Өнер кәсіптегі тәуекелін басқару: түсінігі, түрі, бағалау.
84. Управление рисками в предпринимательстве (понятие, виды, методы оценки риска).
85. А.Маслоу бойынша қажеттіліктер иерархиясы және оның басқарудағы алатын орны.
86. Теория мотивации по Маслоу и ее значение в управлении.
87. Адамдық қатынастар мектебі.
88. Школа человеческих отношений.
89. Международная экономическая интеграция, ее содержание и формы.
90. Халықаралық экономикалық интеграция, оның мазмұны мен формасы.
91. Мотивацияның қазіргі заманғы теориялары және олардың сипаттамасы.
92. Современные теории мотивации и их характеристика.
93. Менеджменттегі маркетингтік концепцияларды басқару.
94. Управление маркетинговыми концепциями менеджмента.
95. Социальная политика государства: система социальной защиты населения.
96. Мемлекеттік әлеуметтік саясат туралы: Халықты әлеуметтік қорғаулар.
97. Эмперикалық басқару мектебі.
98. Эмпирическая школа и школа социальных систем.
99. 2030 ж. дейін Қазақстанның даму Стратегиясын жүзеге асыру шаралары (04.12.2001ж. ҚР Президентінің Жарлығы).
100. О мерах реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года. (Указ Президента РК от 04.12.2001 г.)
101. Стратегия управления человеческими ресурсами.
102. Адам ресурстарының басқару стратегиясы.
103. Баға белгілеуді басқару және кәсіпорынның баға саясаты.
104. Управление ценообразованием и ценовая политика предприятия.
105. Басқару функциясы ретіндегі бақылау.
106. Контроль, как функция управления.
107. Основные организационные формы предпринимательства.
108. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары.
109. Кәсіпорында баға белгілеу әдістері.
110. Методы ценообразования на предприятии.
111. Басқару функциясы ретіндегі ұйымдастыру.
112. Организация как функция управления.
113. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
114. Нарықтық экономика кемшіліктері мен артықшылықтары.
115. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы.
116. Внутренняя и внешняя среда организации.
117. Өндірісті басқарудағы жүйелік тәсіл.
118. Системный и ситуационный подходы в управлении производством.
119. Предприимательство: экономическое содержание, формы и виды.
120. Кәсіпкерлік: экономикалық маңызы,түрі.
121. Кәсіпорындағы кадрлық менеджмент
122. Кадровый менеджмент на предприятии.
123. Басқару стилі түсінігі және оның жіктелуі.
124. Стили руководства и его классификация.
125. Иностранные инвестиции в Казахстане.
126. Қазақстандағы шетел инвестициялары.
127. Біртұтас ұлттық денсаулық сақтау жүйесі.
128. Единая национальная система здравоохранения.
129. Менеджерлерге қойылатын негізгі талаптар
130. Менеджер: личные качества, знания и умения.
131. Рынок ценных бумаг как специфическая форма рынка капитала
132. Нарықтық бағалы қағаздар нарық капиталының негізгі формасы ретінде.
133. Менеджменті басқарудың негізгі методологиялық тәсілдері.
134. Основные методологические подходы менеджмента.
135. Басқару шешімдерінің жіктелуі.
136. Классификация управленческих решений.
137. Международное разделение труда и международный рынок.
138. Халықаралық еңбек бөлінісі және халықаралық сауда.

Вопросы по специальности 6М050600 - «Экономика»

(Экономический теория – Экономикалық теория ; Экономика предприятия – Кәсіпорын экономикасы; Макроэкономика – Макроэкономика )

1. Өндірістік және экономикалық тиімділік. Парето-тиімділік. Производственная и экономическая эффективность. Парето-эффективность.
2. Кәсіпкерлікте тәуекелдерді басқару (түсінігі, түрлері, әдістері, тәуекелді бағалау). Управление рисками в предпринимательстве (понятие, виды, методы, оценки риска). Понятие экономической системы. Сравнительная эффективность различных типов экономических систем (рыночной, административной, смешанной) и решение фундаментальных вопросов.
3. Менеджменттің мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпкерлік, бизнес, кәсіпкерліктің құрлымы. Цель и задачи менеджмента. Предпринимательство, бизнес, предпринимательская структура.
4. Капитал өндіріс факторы ретінде. Негізгі капиталдың физикалық және моральды тозуы. Амортизация. Капитал как фактор производства. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
5. Еңбек нарығы мен еңбек ақы төлеу. Жалақы нысандары. Рынок труда и заработная плата. Формы и системы заработной платы.
6. Кәсіпорындағы дау-жанжалдарды басқару. Управление конфликтами на предприятии.
7. Халықаралық еңбек және халықаралық нарық. Международное разделение труда и международный рынок.
8. Экономикалық өсудің негізгі модельдері: неокейнсиандық және неоклассикалық. Основные модели экономического роста: неокейнсианское и неоклассическое.
9. Тауарлы шаруашылық мәні, оның пайда болу себептері және тарихи үлгілері. Сущность товарного хозяйства, условия и причины его возникновения и исторические модели.
10. Еңбек нарығы және пайыз. Рынок капитала и процент.
11. Қазақстанның 2030 жылға дейін даму стратегиясы және ұзақ мерзімді басым мақсаттары. Долгосрочные приоритетные цели и стратегия развития Казахстана до 2030 года.
12. Еңбек теориясының бағалары және оның негізін қалаушылар. Еңбек пен тоуардың қаситі. Теория трудовой стоимости и ее основоположники. Свойства товара и труда.
13. Пайда факторлы табыс ретінде. Бухгалтерлік, экономикалық және қалыпты пайда. Монополиялық пайда. Прибыль как факторный доход. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Монопольная прибыль.
14. Халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі формалары, олардың өзара байланысы. Основные формы международных экономических отношений, их взаимосвязь.
15. Шекті пайдалық теориясы. Шекті пайдалық теориясының негізін салушылар. Теория предельной полезности. Родоначальники теории предельной полезности.
16. Өндіріс дамуының циклдық сипаты: себептері мен салдары. Циклический характер развития производства его причины и последствия.
17. Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясы және оның дамуы. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо и ее эволюция.
18. Табиғат заңдары және басқарудағы қоғам. Басқару механизмі. Законы природы и общества в управлении. Механизм управления.
19. Ұйымның құрлымы және оның міндеттері. Структура организации и его задачи.
20. «Тұрғын үй мәселесі» жағдайын талдау. Разбор ситуации «Жилищный вопрос».
21. Меншік экономикалық категория ретінде. Меншік түрлері және формалары. Меншіктің экономикалық және заңдылық (құқықтық) мәні. Собственность как экономическая категория. Типы, формы собственности. Экономическое и юридическое содержание собственности.
22. Нарық құрлымы және функциялары. Структура и функции рынка.
23. Халықтың табысы, оларды реттеу көздері. Табыстар теңсіздігі (Лоренц қисығы, Джини коэффиценті). Доходы населения, источники их формирования. Неравенство доходов (Кривая Лоренца, коэффициент Джини).
24. Ұсыныс. Ұсыныс заңы. Ұсынысқа әсер ететін бағалық емес факторлар. Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.
25. Ұлттық экономика шеңберіндегі тұтыну және қамтамассыз ету. Мультипликатор эффектісі. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики. Эффект мультипликатора.
26. Халықаралық валюта жүйесі: мәні, құрлымы және дамуы. Международная валютная система: сущность, структура и эволюция
27. Сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысы. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена.
28. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтік салдары. Экономиканы инфляцияға қарсы реттеу. Экономические и социальные последствия инфляции. Антиинфляционное регулирование экономики.
29. Қазіргі нарықтық экономикадағы несие мәні, формалары және рөлі. Сущность, формы и роль кредита в современной рыночной экономике.
30. Нарықтың мәні мен түрлері. Нарық субъектілері. Сущность и виды рынков. Субъекты рынка.
31. Мемлекеттің экономикалық циклмен, дағдарыстармен байланысы. Дағдарысқа қарсы бағдарламма. Воздействие государства на экономические циклы, кризисы. Программа антикризисных мер.
32. Еркін сауда және протекционизм. Протекционизмның халықаралық сауда тиімділігіне әсері. Свободная торговля и протекционизм. Влияние протекционизма на эффектность международной торговли.
33. Фирманың шығындары және олардың жіклелуі. Издержки фирмы и их квалификация.
34. Жұмыссыздықтың себептері мен түрлері. Оукен заңы және коэффиценті. Қазіргі таңдағы жұмыссыздықтың ерекшеліктері. Причины и виды безработицы. Закон и коэффициенты Оукена. Особенности безработицы в современных условиях.
35. Жылдағы Президенттің қазақстан халқына жолдауы. Ежегодное Послание Президента народу Казахстана.
36. Ақшаның пайда болуы, мәні, және қызметтері. Қазіргі ақшалар. Возникновение, сущность и функции денег. Современные деньги.
37. Экономикалық циклдың типологиясы. Өндірістік цикл және оның фазалары. Типология экономических циклов. Промышленный цикл и его фазы.
38. Экономикалық саясат, мақсаты және оны жүзеге асыру құралдары. Экономическая политика, цели и инструменты ее реализации.
39. Ақша айналымының заңы. Закон денежного обращения.
40. Кәсіпкерлік: экономикалық мазмұны, түрлері. Кәсіпкерліктегі тәуекелділік. Предпринимательство: экономическое содержание, виды. Риск в предпринимательстве.
41. Экономикалық тұрақтылық жоспары. 5 үлкен іс. План действий по стабилизации экономики. 5 больших дел.
42. Адамның экономикалық қызметі. Экономикалық адамның роционалды мінез-құлықтарының түрлі моделдері. Экономическая деятельность человека. Различные модели рационального поведения экономического человека.
43. Макроэкономикалық тепе-теңдік түсінігі. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение.
44. Халықаралық еңбек миграциясы: мәні, экономикалық себептері және салдары. Международная трудовая миграция: сущность, экономические причины и последствия.
45. Баға және табыс бойынша баға икемділігі. Эластичность спроса по цене и доходу.
46. Макроэкономикалық тепе-теңдік түсінігі. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. АД-АS моделі. Понятие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель АД-АS.
47. Халықаралық еңбек миграциясы: мәні, экономикалық себептері және салдары. Қазіргі дағдарыс жағдаиындағы миграция саясаты. Международная трудовая миграция: сущность, экономические причины и последствия. Миграционная политика в современных условиях кризиса.
48. Нарықтың инфроқұрлымының мәні және негізгі элементтері. Сущность и основные элементы инфраструктуры рынка.
49. Ауыл шаруашылығында жер өндірістің негізгі факторы ретінде және жер рентасы. Земля как главный фактор производства в сельском хозяйстве и земельная рента.
50. ҚР халықаралық шаруашылыққа кіру мәселелері. Проблемы вхождения РК в мировое хозяйство.
51. Қоғам дамуындағы экономиикалық теорияның орны мен рөлі. Место и роль экономический теории в развитии обществе.
52. Негізгі макроэкономикалық мақасттар мен көрсеткіштер. Основные макроэкономические цели и показатели.
53. Салық жүйесі, оның құрлымы және мақсаты. Лаффер қисығы. Налоговая система, ее структура и назначение. Кривая Лаффера.
54. Экономикалық теорияның гинезисі. Саяси экономия және экономика. Генезис экономической теории. Политическая экономия и экономика.
55. Бюджет тапшылығы, оны қаржыландыру әдістері және оның ел экономикасының дамуына ықпалы. Бюджетный дефицит и способы его финансирования и влияние его на экономическое развитие страны.
56. Халықаралық интеграция, оның мазмұны және формалары. Қазіргі таңдағы интеграцияның ерекшеліктері. (дағдарыс жағдайында). Международная экономическая интеграция, ее содержание и формы. Особенности интеграции в современных условиях. (в период кризиса).
57. Меншікті мемлекетіздендіру және жекешелендіру: кезеңдері, әдістері және мәселелері. Разгосударствление и приватизация собственности: этапы методы и проблемы.
58. Фирманың табыстары (жалпы, орташа, шекті). Доходы фирмы (общий, средний, предельный).
59. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Халықты әлеуметтік қорғау жйесі. Аймақты экономикалық саясат. Социальная политика государства: Система социальной защиты населения. Социальная региональная политика.
60. Өндірісті экономикалық ұйымдастырудың тарихи түрлері. Натуралды шаруашылық және оның дамуы (негізгі сипаттары). Исторические типы экономической организации производства. Натуральное хозяйство и его эволюция (основные черты.)
61. Еңбек өндіріс факторы ретінде. Еңбек өнімділігі және Еңбек қарқындылығы. Еңбекке деген сұраныс және ұсыныс. Орын алмастыру және табыс әсері. Труд как фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Спрос на труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода.
62. Экономикалық ресурстар: түсінігі, түрлері, шектеулі және баламалы таңдау және оларды пайдалану. Экономические ресурсы: понятие, виды, ограниченность и альтернативный выбор их использования.
63. Сұраныс. Сұраныс заңдылығы. Сұранысқа әсер ететін бағалық емес факторлар. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
64. Құнды қағаздар нарығы капитал нарығының арнайы формасы ретінде. Рынок ценных бумаг как специфическая форма рынка капитала.
65. Өндіріс факторларының нарығы. Факторлық табыстар. Рынок факторов производства. Факторные доходы.
66. Нарықтық экономиканың артықшылықтары мен кемшіліктері. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
67. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік табыстар мен шығыстардың құрылымы. Қазақстан Республикасының Бюджеті.
68. Государственный бюджет. Структура государственных доходов и расходов. Бюджет Республики Казахстан.
69. Қазақстандағы шетелдік инвестициялар. Иностранные инвестиции в Казахстане.
70. Баға бойынша ұсыныс икемділігі. Эластичность предложения по цене.
71. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары. Основные направления государственного регулирования рыночной экономики.
72. Валюталық бағам. Тұрақты және қалқымалы валюталық бағамдар. Валютный курс. Фиксированные и плавающие валютные курсы.
73. . Экономикалық теорияның пәні және әдістері. Предмет и метод экономической теории.
74. Кәсіпкерлік: экономикалық мазмұны, формалары және түрлері. Кәсіпкерліктегі тәуекелділік. Предпринимательство: экономическое содержание, формы и виды. Риск предпринимательстве.
75. Ұлттық экономика және оның дамуының көрсеткіштер жүйесі. Национальная экономика и система показателей ее развития.

Вопросы по специальности 6М050900 - «Финансы»

1. Сущность, функции и роль финансов в общественном воспроизводстве.
2. Представление о финансах и их месте в общественном воспроизводстве.
3. Специфические признаки, природа и необходимость финансов, функции финансов.
4. Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные носители финансовых отношений
5. Организация финансовой системы
6. Понятие «Финансовая система», ее состав.
7. Схема финансовой системы Республики Казахстан
8. Принципы организации финансовой системы.
9. Задачи финансовой системы Республики Казахстан в современных условиях
10. Финансовая политика и финансовый механизм
11. Понятие финансовой политики, ее задачи, цели и принципы.
12. Финансовый механизм: содержание и структура.
13. Финансовый механизм в рыночной экономике.
14. Организация управления финансами. Финансовое планирование и прогнозирование.
15. Финансовый контроль, виды, формы и методы
16. Финансы хозяйствующих субъектов
17. Основы функционирования финансов хозяйствующих субъектов.
18. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов.
19. Финансы хозяйствующих субъектов, действующих на коммерческих началах.
20. Финансы некоммерческих организаций и учреждений.
21. Государственные финансы.
22. Государственные доходы и расходы
23. Экономическая и социальная деятельность государства, его функции.
24. Общественные товары, блага и услуги, их свойства.
25. Понятие и состав государственных финансов.
26. Государственные доходы.
27. Государственные расходы и их классификация.
28. Понятие и социально-экономическая сущность налогов.
29. Классификация налогов и организация их взимания.
30. Налоговая система Республики Казахстан.
31. Элементы налогов.
32. Особенности функционирования основных видов налогов в Казахстане.
33. Проблемы переложения налогов
34. Экономическая сущность и роль государственного бюджета в общественном воспроизводстве.
35. Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета.
36. Баланс бюджета.
37. Дефицит бюджета.
38. Бюджетная система и бюджетное устройство.
39. Бюджетный кодекс Республики Казахстан.
40. Бюджетный процесс и его основные этапы.
41. Государственные внебюджетные фонды
42. Необходимость и сущность государственных внебюджетных фондов.
43. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества.
44. Классификация внебюджетных фондов.
45. Внебюджетные фонды местных органов управления.
46. Проблемы формирования средств фондов. Противоречия функционирования внебюджетных фондов в Казахстане в период кризисного развития.
47. Государственный кредит и государственный долг
48. Сущность государственного кредита, его функции.
49. Формы и методы государственного кредита.
50. Международный государственный кредит.
51. Государственный долг и его параметры.
52. Внешний государственный долг.
53. Управление государственным долгом.
54. Понятие финансов домашних хозяйств и их функции.
55. Финансовые ресурсы домашних хозяйств.
56. Бюджет домашних хозяйств. Доходы и расходы домашних хозяйств
57. Экономическая сущность страхования.
58. Взаимосвязь страхования и финансов.
59. Классификация страхования.
60. Страховые фонды и резервы.
61. Пенсионная реформа в Казахстане.
62. Классификация имущественного и личного страхования.
63. Государственное финансовое регулирование экономики.
64. Понятие государственного финансового регулирования экономики, его необходимость.
65. Предпосылки и условия финансового регулирования.
66. Прямое и косвенное воздействие на воспроизводство.
67. Классификация финансового регулирования экономики.
68. Мультипликатор расходов, налогов, сбалансированного бюджета.
69. Понятие о финансовом рынке.
70. Рынок ценных бумаг, виды ценных бумаг.
71. Эмиссия ценных бумаг.
72. Участники и инфраструктура рынка рынка ценных бумаг.
73. Фондовая биржа: сущность, принципы организации и деятельности в Казахстане
74. Финансы в системе внешнеэкономических связей
75. Характеристика внешнеэкономической деятельности и направление её развития.
76. Понятие, структура и классификация внешнеэкономических связей.
77. Формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
78. Природа инфляции и ее взаимосвязь с финансами.
79. Виды и типы инфляции.
80. Социально-экономические последствия инфляции.
81. Мероприятия антиинфляционной политики.II. Дисциплина – «Финансирование и кредитование инвестиций»
82. Понятие инвестиций, их классификация, объекты, субъекты и сферы инвестиционной деятельности.
83. Иностранные инвестиции. Инвестиционный климат и факторы, влияющие на него.
84. Структурно-инвестиционная политика государства, ее цели, задачи тенденции развития.
85. Основные направления Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
86. Государственная материальная поддержка инвестиций в Республике Казахстан: цели, виды, порядок и условия предоставления.
87. Инвестиционные институты, осуществляющие финансирование и кредитование инвестиционных проектов в Республике Казахстан, их развитие.
88. Паевые инвестиционные фонды: современное состояние и перспективы развития в Республике Казахстан.
89. Источники и методы финансирования и кредитования инвестиций.
90. Долгосрочный кредит и проектное финансирование как основные методы финансирования инвестиций в основной капитал.Исламское финансирование, перспективы развития в Республике Казахстан.
91. Краткосрочное банковское кредитование как один из способов финансирования инвестиционных проектов.
92. Форфейтинговые операции как способ среднесрочного финансирования инвестиций.
93. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиций и перспективы его развития в Казахстане.
94. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного финансирования инвестиций в жилищное строительство.
95. Инвестиционные проекты: понятие, классификация и этапы осуществления.
96. Проектный анализ, его структура.
97. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
98. Основные виды проектного анализа: технический, коммерческий, финансовый и экономический анализ выгод и затрат.
99. Бизнес планирование инвестиционного проекта и управление им.
100. Методы (критерии) оценки эффективности и реализуемости инвестиционных проектов.
101. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности и риска.
102. Количественная оценка неопределенности и рисков. Анализ чувствительности реальных инвестиционных проектов.
103. Методы управления инвестиционными рисками.
104. Основные схемы обслуживания долга. Особые случаи финансирования.
105. Финансовые инвестиции. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.
106. III. Дисциплина – «Корпоративные финансы»
107. Сущность, функции и принципы организации финансов корпораций.
108. Формы организации и преимущества корпоративных структур.
109. Способы и методы начисления процентов.
110. Экономическая природа, состав, структура основного капитала корпораций.
111. Источники финансирования воспроизводства основных средств корпораций.
112. Амортизация и её роль в обновлении основного капитала корпораций.
113. Экономическое содержание, принципы организации оборотного капитала корпораций и его классификация.
114. Определение потребности корпораций в оборотном капитале и источники его финансирования.
115. Общая характеристика затрат корпораций, их классификация.
116. Совокупный доход корпораций, его состав и структура.
117. Чистый доход корпорации, его значение и распределение.
118. Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения.
119. Собственный капитал корпораций, его состав, структура и роль в деятельности корпорации.
120. Уставный капитал – основной первоначальный источник собственных средств корпорации.
121. Политика формирования собственного капитала корпорации и оценка стоимости его привлечения.
122. Состав заемного капитала и оценка стоимости его привлечения.
123. Экономическая природа капитала корпораций: понятие и классификация.
124. Средневзвешенная стоимость (цена) капитала и важнейшие аспекты ее использования в деятельности корпорации.
125. Оптимальная структура капитала корпорации и методы ее определения.
126. Содержание, задачи и принципы финансового планирования корпораций.
127. Методы финансового планирования корпораций, виды и содержание финансовых планов.
128. Источники финансовой информации о компании. Методы анализа финансовой отчетности.
129. Оценка финансового состояния корпорации.
130. Основные финансовые коэффициенты отчетности корпорации.
131. Диагностика финансового кризиса корпорации.

Вопросы по специальности 6М050300 - «Психология»

1. Культурно-историческая парадигма в психологии.
2. Характеристика свойств ощущения.
3. Основные теории эмоций.
4. Общая характеристика психологии как науки.
5. Виды и процессы памяти.
6. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу.
7. Деятельностный подход в психологии.
8. Мышление и интеллект.
9. Общее представление о внимании
10. Понятие деятельности, ее характерные признаки.
11. Классификация ощущений.
12. Структура, виды и признаки способностей.
13. Проблема маргинального статуса психологии в системе наук
14. Понятие психических процессов. Виды. Функции. Особенности.
15. Физиологические основы восприятия.
16. Житейское и научное психологическое знание.
17. Виды и функции эмоциональных процессов.
18. Социализация: сущность, этапы, механизмы.
19. Проблема «бессознательного» в психологии
20. Виды мышления.
21. Человек как объект и субъект социальной перцепции
22. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека
23. Физиологические основы ощущений.
24. Механизмы интерактивного общения.
25. Проблема взаимодействия личности и общества.
26. Восприятие пространства и движения.
27. Проблема классификации потребностей.
28. Структура сознания по А.Н.Леонтьеву
29. Физиологические механизмы памяти
30. Характеристика коммуникативной стороны общения.
31. Понятие самосознания личности.
32. Виды и свойства внимания.
33. Характеристика эмоциональных явлений
34. Особенности психологического эксперимента.
35. Представление как психический процесс.
36. Психологические особенности языка и речи.
37. Основные свойства перцептивных образов.
38. Виды и функции речи.
39. Задатки и способности
40. Проблемы классификации методов в психологии.
41. Общее представление о памяти
42. Перцептивная сторона общения.
43. Понятие о структуре деятельности.
44. Основные подходы к изучению мышления.
45. Потребности. Виды, особенности, механизм удовлетворения.
46. Основные этапы развития представлений о предмете психологии.
47. Теории и модели внимания.
48. Интерактивная сторона общения.
49. Понятие психики и ее основных функций.
50. Общее понятие о чувствах. Виды, особенности, свойства.
51. Понятие мотива и мотивации.
52. Классификация отраслей психологии.
53. Понятие «воля» в психологии.
54. Теории темперамента.
55. Классификация психических явлений.
56. Эмпирические характеристики мышления как познавательного процесса.
57. Средства коммуникации и барьеры коммуникации.
58. Соотношение понятий «индивид», «личность», «субъект», индивидуальность».
59. Воображение и творческое мышление
60. Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии.
61. Понятие о высших психических функциях.
62. Общая характеристика ощущений.
63. Общая характеристика мотивационной сферы
64. Принципы построения психологической науки.
65. Общее представление о восприятии.
66. Понятие об одаренности, таланте и гениальности.
67. Возникновение и развитие сознания
68. Характеристика видов восприятия
69. Основные подходы к изучению индивидуального характера.
70. Структура личности и различные подходы к ее изучению в психологии.
71. Виды и функции воображения.
72. Общее представление об интеллекте.
73. Характеристика этапов развития психики в филогенезе
74. Волевые процессы и их изучение.
75. Общее представление о способностях.
76. Основные подходы к изучению интеллекта.
77. Проблема эмпирических характеристик эмоций.
78. Понятие направленности личности как мотивационной структуры.
79. Понятие об индивидуальных особенностях личности.
80. Общее представление о психическом состоянии.
81. Механизмы социальной перцепции.
82. Общение: сущность, функции, виды, уровни, структура.
83. Общее представление о воображении
84. Темперамент: определение, виды, свойства.
85. Проблема классификации неосознанных явлений
86. Воля как высший уровень психической регуляции.
87. Общее представление о речи.
88. Гуманистическая психология: сущность, общая характеристика содержания теории.
89. Гештальтпсихология: сущность, общая характеристика содержания теории.
90. Когнитивная психология: сущность, общая характеристика содержания теории.

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 6М011700

1. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы – қазақ халқының жарты ғасырлық энциклопедиясы.
2. Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан», «Қазақ солдаты» романдарындағы ұлттық таным.
3. Проза жанры, түрлері және оны оқыту ерекшелігі.
4. Бұқар, Ақтамберді, Үмбетей жыраулар жырларының басты тақырыптары мен көркемдік ерекшелігі.
5. Абайтану ілімінің негізін қалаушылар
6. Қазақ әдебиетін басқа пәндермен байланыстыра оқыту.
7. 7.Х-ХІІ ғасырлардағы әдебиет (М.Қашғари, Ж.Баласағұн, А.Иүгнеки)
8. 8.ХІХ ғасырдағы зар заман әдебиеті
9. 9.Драма жанры, түрлері және оны оқыту ерекшеліктері
10. С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романы – мемуарлық роман
11. 11.Әдебиеттегі сюжет, фабула, композиция мәселесі
12. 12.М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» шығармасы бойынша сабақ жоспарын жасау
13. 13.Ертегілердің халықтық сипаты және классификациясы.
14. М.Өтемісұлы шығармашылығы.
15. Оқушыларға шығарма жаздыруды үйрету әдістемесі.
16. Сопылық әдебиет (Қ.А.Иассауи «Диуани хикмат», А.Иүйінеки. «Ақиқат сыйы»)
17. Әдебиеттану ғылымындағы ағым, бағыт мәселесі және оның түрлері
18. Көркем шығармаларды жанрлық ерекшелікке қарай оқыту мәселесі.
19. 20-30-жылдардағы әдеби сын.
20. Әуезовтанушы ғалымдар. Еңбектері.
21. Сабақтың құрылымы, сабақ жоспары.
22. Абайдың қарасөздері.
23. Ә.Нүрпейісовтің «Соңғы парыз» романындағы әлеуметтік, экологиялық мәселелер.
24. Әдебиет сабағындағы жазба жұмыстар түрлері.
25. Батырлар жырының жанрлық ерекшеліктері.
26. І.Жансүгіров «Құлагер», «Күй», «Күйші» поэмаларының тақырыптық ерекшелігі.
27. Сабақ беру процесінде интерактивті әдістерді қолдану.
28. М.Жұмабаев поэмаларының сюжеттік-композициялық ерекшелігі.
29. 29.М.Әуезовтің 20-30 жылдардағы әңгімелері.
30. Қазақ әдебиеті пәні мұғалімінің міндеттері.
31. Көркем шығарманың фабуласы, сюжеті және композициясы.
32. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасы (Т.Ахметжан, Ж.Қорғасбек, А.Алтай, Р.Мұқанова, Н.Ораз шығармалары).
33. І.Жансүгіров поэмаларын оқыту («Құлагер», «Күйші»).
34. Көне түркі жазба әдебиеті (Орхон жазуы, Күлтегін, Тоныкөк ескерткіштері)
35. Абай Құнанбайұлы шығармашылығы
36. Б.Майлин әңгімелерін (Күлпаш, Қара шелек, т.б.) оқыту.
37. Т.Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романындағы образдар жүйесі.
38. Троптың түрлері (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, аллегория, кейіптеу, психологиялық параллелизм).
39. Шал, Тәтіқара, Көтеш ақындардың шығармалары және оларды оқыту.
40. Лиро-эпикалық жырлар («Қыз Жібек», «Айман-Шолпан» жырлары).
41. М.Мақатаев шығармашылығы.
42. А.Байтұрсыновтың педагогикалық шығармалары.
43. Айтыс. Жанрлық сипаттамасы.
44. Әдебиеттегі архетип, символ және мифтік образдар.
45. Мысал өлеңдерді оқыту бойынша жоспар жасау.
46. 46.Шәкәрім поэмалары.
47. 47.М.Мағауин шығармашылығы
48. 48.Сыныптан тыс жұмыстар, түрлері.
49. Тұрмыс-салт жырлары.
50. 50.Алғашқы қазақ романдарының қалыптасып дамуы (М.Дулатов «Бақытсыз Жамал», С.Көбеев «Қалың мал»,С.Торайғыров «Кім жазықты»).
51. Әдебиет сабағында көрнекілік пайдалану әдісі.
52. ХХ ғасыр басындағы кітаби ақындар (М.Ж.Көпеев, М.Қалтаев, Ғ.Қараш шығармалары)
53. Асан қайғы, Жиембет, Қазтуған, Доспамбет жыраулардың жырлары. Тақырыбы мен идеясы.
54. Әдебиетті оқытудың жетекші ұстанымдары.
55. Мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар.
56. Қазақ өлеңінің құрылысы (ырғақ, шумақ, ұйқас, буын және оның түрлері).
57. Педагогтың такт (әдеп) пен ұстаздық шеберлік.
58. 58.60-80 жылдардағы қазақ поэзиясы (М.Шаханов, Т.Айбергенов және т.б.).
59. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы заман және адам тағдыры.
60. 60.Лирика жанры, түрлері және лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.
61. Абайдың ақын шәкірттері (Көкбай, Әріп, Әсет т.б.).
62. 62.Абайтану ғылымының бүгінгі жетістіктері
63. Жаңашыл ұстаздардың іс-тәжірибесі.
64. О.Бөкеев шығармашылығы («Қамшыгер», «Ұйқым келмейді», «Үркер» шығармалары).
65. Б.Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат» повестерінің стильдік ерекшелігі
66. А.Көшімбаев – қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің негізін қалаушы.
67. С.Торайғыровтың өлеңдері мен поэмалары.
68. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясы.
69. Мазмұндама жаздыру әдісі.
70. ХVІІІ ғасырдағы жыраулық поэзия. 71.М.Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясындағы Құнанбай образы
71. Ә.Қоңыратбаев – қазақ әдебиеті әдістемесінің көшбасшысы.

Қазақ тілі бойынша 6М011700

1. Қазақ тіліндегі үндестік заңы. Дыбыс үндестігі.
2. Терминологиялық жүйе, оның қазақ тіл біліміндегі орны.
3. Сөздіктің түрлері, оқушыларға олармен жұмыс жасауды үйрету.
4. Көсемше, қызметіне қарай жіктелуі, жасалу жолдары.
5. Сөз тіркесі. Сөздердің тіркесу тәсілдері мен байланысу формалары.
6. Сабақтың жоспары және оның құрылымы
7. Сөзжасамның аналитикалық тәсілі, оған тән жаңа сөз жасау процестері.
8. Грамматикалық категория, оның сөз таптарына қатысы.
9. Септік категориясы, септік жалғауларының тұлғалық түрлері, беретін мағынасы.
10. Дауыссыз дыбыстар, олардың акустика-артикулициялық белгілеріне қарай топтастырылуы.
11. Техникалық құралдарды пайдалану әдісі.
12. Сөз тіркесінің құрамына енетін түйдекті тіркестер.
13. Дауысты дыбыстардың акустикалық-артикуляциялық сипаты.
14. Сөз таптарын оқыту.
15. Пысықтауыш, оның мағынасына қарай бөлінуі.
16. Сөздерді таптастыру мен топтастыру.
17. Дауысты дыбыстарды оқыту.
18. Құрмалас сөйлем, грамматикалық, семантикалық сипаты, түрлері.
19. Сын есім, оның грамматикалық ерекшелігі, мағыналық топтары.
20. Қазақ тілі пәнінен үйірмелерді ұйымдастыру.
21. Лексикалық мағынаны өзгертетін жұрнақтар.
22. Сан есім, оның мағыналық топтары.
23. Қазақ тілін басқа пәндермен байланыстыра оқыту.
24. Сапалық сын есімнің шырай категориясы.
25. Сын есім шырайларына жоспар құру.
26. Орфография, графика. Қазақ орфографиясындағы ұстанымдар (принциптері).
27. Жай сөйлем, оның түрлері
28. Н.Оралбаеваның қазақ тілін оқыту әдістемесіне қосқан үлесі.
29. Буын, оның түрлері. Тасымал. Тасымалданбайтын сөздер.
30. Сабақтас құрмалас сөйлем, шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас.
31. Диктант, оның түрлері.
32. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері, синтаксистік қызметі.
33. Сөйлем мүшелерін оқыту.
34. Сөйлемдегі оқшау сөздер. Қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз.
35. Сингармонизм (буын үндестігі).
36. Ә.Қоңыратбаевтың әдістемеге қосқан үлесі.
37. Қазақ тіліндегі сөйленістік топтар, оларға тән негізгі жергілікті ерекшеліктер.
38. Эвфемизм, дисфемизм, табу сөздер.
39. Мектепте стиль түрлерін оқыту.
40. Құрмалас сөйлем, оның салалас құрмалас түрі.
41. Еліктеуіш сөздер, оның түрлері.
42. Қазақ тілінен өткізілетін факультативтік сабақ.
43. Сөз таптарының классификациясы, ғалымдардың пікірлері
44. Анықтауыш, құрылысына және мағынасына қарай түрлері.
45. Шартты рай тақырыбы бойынша сабақ жоспарын жасау.
46. Синонимдер мен антонимдер
47. Рай категориясы, түрлері, жасалу жолдары.
48. Сабақтың түрлері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтар.
49. Кәсіби сөздер, олардың сипаты, ерекшелігі.
50. Зат есімнің реңк мәнін тудыратын жұрнақтар.
51. Қазақ тілін оқытуға қойылатын дидактикалық талаптар.
52. Сөз тіркестері, олардың меңгеріле байланысуы.
53. Сөзжасамдық тәсілдер.
54. Әдістемелік бірлестік, оның құжаттары.
55. Сөйлеу мәдениеті.
56. Есімдік, оның мағыналық түрлері.
57. Сыныптан тыс жұмыстар.
58. Жалғау, оның түрлері.
59. Сөзжасамдық мағынаның түрлері.
60. Ш.Сарыбаевтің қазақ тілі әдістемесі бойынша еңбектері.
61. Сөйлемнің айтылу мақсаты мен интонациясына қарай бөліну түрлері.
62. Сабақты және салт етістік
63. Қазақ тілі сабағының мақсаттары мен міндеттері.
64. Сөйлемнің дара, күрделі және үйірлі мүшелері.
65. Көмекші есімдердің грамматика-семантикалық сипаты.
66. Сабақ беру процесінде интерактивті әдістерді қолдану тәсілдері.
67. Әдеби тілдің стильдері.
68. Етістік, дара және күрделі етістіктер
69. Оқыту әдістері, оның түрлері.
70. Көп компонентті салалас құрмалас сөйлем.
71. Үстеу, оның мағыналық топтары.
72. Оқытудың жаңа технологиялары.
73. Лексиканың актив және пассив қоры.
74. Төл сөз бен төлеу сөз, тыныс белгілері.
75. Оқулық, оған қойылатын талаптар.
76. Фонема мен дыбыстың айырмасы.
77. Зат есімнің түрленуі.
78. Байланыстырып сөйлеу түрлері.
79. Көнерген сөздер, қолданылу сипатына қарай бөлінуі.
80. Аралас құрмалас сөйлем, оның жасалу жолы.
81. Пунктуациялық қатенің түрлері және оны болдырмаудың жолдары.
82. Қазақ тіл білімінің зерттелуі.
83. Есімше, оның жасалу жолдары.
84. Пән мұғалімінің міндеттері.
85. Жұрнақ, сөз тудырушы және форма тудырушы болып бөлінуі.
86. Жасалуына қарай жай сөйлем түрлері (жақты, жақсыз, толымды, толымсыз, жалаң, жайылма, атаулы).
87. Оқушының ауызша, жазбаша жауаптарын бағалауға қойылатын талаптар.

Вопросы по специальности 6М030100 - «Юриспруденция»

1. Предмет и метод теории государства и права.
2. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по лицам.
3. Понятие и содержание правоспособности граждан.
4. Возникновение и прекращение правоспособности.
5. Основные закономерности возникновения государства и права
6. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность
7. Осуществление и защита гражданских прав.
8. Основные теории возникновения государства.
9. Понятие и предмет уголовного права.
10. Предпринимательская деятельность граждан: понятие,условия и порядок осуществления. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
11. Отрасль права: понятие и основные признаки.
12. Вымогательство. Отличие вымогательства от разбоя.
13. Система принципов гражданского процессуального права.
14. Виды правосознания.
15. Присвоение или растрата веренного чужого имущества. Отличие этого преступления от кражи.
16. Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности.
17. Сущность и функции государства.
18. Принципы уголовного процесса в Республике Казахстан
19. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц.
20. Акт применения права(понятие и виды актов применения по форме внешнего выражения,по времени,по субъектам и.т.д
21. Присвоение или растрата веренного чужого имущества. Отличие этого преступления от кражи.
22. Государственные преприятия как юридические лица. Казенные предприятия.
23. Государственный орган:понятие и основные признаки.
24. Принцип законности и презумпция невиновности – основные принципы уголовного процесса РК
25. Лица,участвующие в деле (понятие,признаки и состав.) Права и обязанности лиц,участвующих в деле.
26. Применение права: понятие,признаки и стадии применения права.
27. Хищение либо вымагательство наркотических средств или психотропных веществ.
28. Понятие,значение и виды сделок.
29. Принципы организации и деятельность государственного аппарата.
30. Преступления против чести и достоинства.
31. Поняте наследственного права.
32. Форма правления.
33. Понятие, виды и порядок производства следственных действий
34. Понятие,значение и виды представительства в гражданском праве. Заключение сделки неуполномоченным лицом.
35. Законность и правопорядок: гарантии обеспечения законности и правопорядка.
36. Невменяемость и ее критерии.
37. Доверенность: понятие,значение,виды,форма. Прекращение доверенности.
38. Политический режим:понятие и виды.
39. Незаконное предпринимательство.
40. Участие прокурора в гражданском процессе.
41. Источники (формы) права.
42. Дача взятки. Отличие этого преступления от коммерческого подкупа.
43. Понятие и содержание жилищного законодательства.
44. Закон: понятие,признаки и виды.
45. Провокация коммерческого подкупа либо коррупционного преступления.
46. Понятие,содержание и пределы осуществления права собственности.
47. Гражданское общество:понятие и признаки.
48. Терроризм. Отличие терроризма от диверсии.
49. Государственная пошлина(понятие,виды,определение размера государственной пошлины,освобождение от уплаты государственной пошлины,возврат государственной пошлины.)
50. Политическая система : понятие и основные субъекты политической системы общества.
51. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
52. Понятие процессуального соучастия. Цели и основания соучастия.Виды соучастия.Процессуальные права и обязанности соучастников
53. Государственная власть: понятие и основные признаки.
54. Злоупотребление полномочиями. Отличие этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями.
55. Понятие и сущность искового производства.
56. Законодательная власть в Республике Казахстан.
57. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому право на защиту.
58. Гражданско-правовая защита нематериальных благ.Особенности защиты чести,достоинства и деловой репутации.
59. Исполнительная власть в Республике Казахстан.
60. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
61. Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе.
62. Основание и виды юридической ответственности
63. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексуального характера.
64. Понятие и содержание обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
65. Форма правления.
66. Понятие, виды и порядок производства следственных действий
67. Понятие,значение и виды представительства в гражданском праве.Заключение сделки неуполномоченным лицом.
68. Основные признаки парламентской республики.
69. Условное осуждение. Отличие условного осуждения от ограничения свободы.
70. Правоспособность юридического лица.Филиалы и представительства юридических лиц.
71. Признаки президентской республики.
72. Следственные действия. Понятие, виды и система следственных действий.
73. Понятие и содержание договора банковского обслуживания.
74. Правоотношения: понятие и виды.
75. Цели уголовного наказания.
76. Иск в защиту интересов недееспособного гражданина.
77. Монархия: признаки и виды.
78. Понятие убийства и его виды. Отличие убийства от причинения смерти по неосторожности.
79. Гражданско-правовые способы защиты прав собственности и иных вещных прав: понятие,виды,общая характеристика.
80. Судебная власть как самостоятельная ветвь государственной власти в Республике Казахстан.
81. Участие потерпевшего и его представителя в уголовном судопроизводстве. Их права и обязанности.
82. При каких обстотельствах суд может признать гражданина безвестно отсутствующим.
83. Правовая культура и правовое воспитание.
84. Хулиганство и его виды. Отличие хулиганства от вандализма.
85. Понятие приказного производства и судебного приказа.Отличие судебного приказа от судебного решения и определения
86. Общая характеристика основных отраслей права.
87. Обстоятельства, исключающие возможеность участия в производстве по уголовному делу. Отводы.
88. Полномочия суда аппеляционной инстанции.
89. Механизм правового регулирования (общая характеристика).
90. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
91. Соотношение юридических лиц коммерческими и некоммерческими.

«Құқықтану» мамандығы бойынша сұрақтар 6М030100

1. Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдістері.
2. Қылмыстық заңның уақыттағы, кеңістіктегі және тұлғаларға қолданылу шеңбері.
3. Азаматтардың құқыққабілеттілігінің түсінігі және мазмұны.
4. Құқыққабілеттіліктің пайда болу және тоқтатылу негіздері.
5. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының негізгі заңдылықтары.
6. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық іске тарту.
7. Азаматтық құқықтарды іске асыру және қорғау.
8. Мемлекеттің пайда болуының негізгі теориялары.
9. ҚР-ның қылмыстық құқығының түсінігі мен пәні.
10. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі: түсінігі, шарттары және іске асыру әртібі.
11. Жеке кәсіпкердің банкроттығы.
12. Құқық саласы: түсінігі және негізгі белгілері.
13. Қорқытып алушылық. Қорқытып алушылық қарақшылықтан айырмашылығы.
14. Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларының жүйесі.
15. Құқықтық сана-сезімнің түрлері.
16. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету. Бұл қылмыстың ұрлықтан айырмашылығы.
17. Азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі және ерекшеліктері.
18. Мемлекет мәні мен функциялары.
19. ҚР-ның қылмыстық іс жүргізудің қағидалары.
20. Заңды тұлға түсінігі және белгілері. Заңды тұлға түрлері.
21. Құқыққолдану актісі (түсінігі және түрлері сыртқы формасы,уақыт бойынша және субъектілер бойынша)
22. Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету. Бұл қылмыстың ұрлықтан айырмашылығы.
23. Мемлекеттік мекеме заңды тұлға ретінде.
24. Қазыналық кәсіпорын.
25. Мемлекеттік орган: түсінігі және негізгі белгілері.
26. Заңдылық пен кінәсіздік презумпциясы – ҚР-ның қылмыстық іс-жүргізудің негізгі қағидалары ретінде.
27. Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері (түсінігі,белгілері және құрамы.)
28. Құқыққолдану: түсінігі,белгілері және қолдану стадиялары.
29. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды ұрлау не қорқытып алу.
30. Мәмілелер түсінігі,мазмұны және түрлері.
31. Мемлекеттік аппараттың ұйымдастырылуы қағидасы мен қызметі.
32. Тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы қылмыстар
33. Мұрагерлік құқықтың түсінігі.
34. Басқару формасы.
35. Тергеу органдарының іс жүргізуінің тәртібі мен түрлері және түсінігі
36. Азаматтық құқықтағы өкілдік түсінігі,мазмұны және түрлері.Өкілділігі жоқ тұлғаның мәміле жасасуы.
37. Заңдылық және құқықтық тәртіп:заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету кепілдіктері.
38. Есі дұрыс еместік және оның критериялары
39. Сенімхат: түсінігі,мазмұны және түрлері нысаны. Сенімхаттың тоқтатылуы.
40. Меншік құқығының түсінігі,мазмұны және іске асырылу шеңбері.
41. Азаматтық қоғам: түсінігі және белгілері.
42. Терроризм. Терроризм диверсиядан айырмашылығы
43. Мемлекеттік баж (түсінігі,түрлері,көлемін анықтау,төлеуден босату).
44. Саяси жүйе: түсінігі және қоғамның саяси жүйесінің негізгі субъектілері.
45. Автомобильді немесе өзге де көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иелену.
46. Мемлекеттік билік: түсінігі және негізгі белгілері.
47. Өкілеттіктерді теріс пайдалану. Бұл қылмыстың қызмет өкілеттігін теріс пайдалануынан айырмашылығы.
48. Талап арыз өндірісінің түсінігі және мазмұны.
49. Сезіктіге, айыпталушыға қорғану құқығын қамтамасыз ету.
50. Материалды емес құндылықтарды азаматтық-құқықтық қорғау.
51. Ар-намысты, қадір-қасиетті және іскерлік беделді қорғау ерекшеліктері.
52. Қазақстан Республикасындағы атқарушылық билік.
53. Жазаны өтеуден мерзімінен бұрын-шартты түрде босату.
54. Азаматтық іс жүргізудегі соттық шығында түсінігі және құрамы.
55. Заңды жауапкершіліктің негіздері және түрлері.
56. Зорлау. Зорлау нәсіпқұмарлық сипатындағы күш қолданудан айырмашылығы
57. Тапсырусыз басқа біреудің мүддесіне сәйкес әрекет етуден туындайтын міндеттеме түсінігі және мазмұны.
58. Басқару формасы.
59. Тергеу органдарының іс жүргізуінің тәртібі мен түрлері және түсінігі
60. Азаматтық құқықтағы өкілдік түсінігі,мазмұны және түрлері.Өкілділігі жоқ тұлғаның мәміле жасасуы.
61. Парламеттік республиканың негізгі белгілері.
62. Шартты түрде соттау. Шартты түрде соттаудың бас бостандығын шектеуден айырмашылығы
63. Заңды тұлғаның құқыққабілеттілігі. Заңды тұлға филиалдары мен өкілдіктері.
64. Президенттік республиканың белгілері.
65. Тергеу іс-әрекеттері. Тергеу іс-әректтерінің түсінігі және түрлері
66. Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі және мазмұны.
67. Құқықтық қатынастар: түсінігі және белгілері.
68. Жазаның мақсаттары
69. Әрекетке қабілетсіз азаматтың мүдделерін қорғау талабы.
70. Монархия: белгілері және түрлері.
71. Адам өлтіру түсінігі және оның түрлері. Адам өлтірудің абайсызда кісі өлтіруден айырмашылығы
72. Меншік құқығын және өзге де заттық құқықтарды азаматтық құқықтық қорғау әдістері: түсінігі, түрлері, жалпы сипаттамасы.
73. Қазақстан Республикасындағы соттық билік мемлекеттік биліктің біо тармағы ретінде.
74. Жәбірленушінің және оның өкілінің қылмыстық іс жүргізуге қатысуы. Олардың құқықтары мен міндеттері.
75. Қандай жағдайларда сот азаматты хабар-ошарсыз жоқ болып кеткен деп таба алады.
76. Құқықтық мәдениет және құқықтық тәрбие.
77. Бұзақылықтың түсінігі және оның түрлері. Бұзақылықтың вандализмнен айырмашылығы
78. Бұйрықтық өндіріс және соттық бұйрық түсінігі, соттық бұйрық пен сот шешімі мен үкімінің айырмашылығы.
79. Құқықтың негізгі салаларының жалпы сипаттамасы.
80. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудың мүмкіндігін жоққа шығаратын жағдай. Қарсылық білдіру.
81. Аппеляциялық инстанция сотының өкілеттіктері.
82. Құқықтық реттеу механизмі (жалпы сипаттамасы).
83. Денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтіру.
84. Коммерциялық және коммерциялық емес заңды тұлғалардың айырмашылығы.
85. Саяси режим: түсінігі және түрлері.
86. Заңсыз кәсіпкерлік
87. Азаматтық істе прокурордың қатысуы.
88. Құқықтың қайнар көзі (формалары)
89. Пара беру. Бұл қылмыстың коммерциялық сатып алудан айырмашылығы.
90. Тұрғын үй заңнамасының түсінігі мен мазмұны.

Вопросы по специальности 6М020300 - «История»

1. Предмет, цель и задачи курса истории Казахстана.
2. Геополитическое положение Казахского ханства в первой половине XVIII в. и его взаимоотношения с соседними государствами.
3. Казахская национальная интеллигенция и ее деятельность в начале
4. XX в (Б.Каратаев, А.Байтурсынов, А.Букейханов, М.Тынышпаев и др.).
5. Методология, источники и историография истории Казахстана.
6. Казахско-джунгарские отношения в XVII-XVIII вв.
7. Национально-демократическое движение в начале XX вв. Создание журнала «Айкап», газеты «Казах».
8. Каменный век на территории Казахстана, его исторические памятники, «неолитическая революция»
9. Казахско-русские отношения с конца XVI- до начала XVIII вв.
10. Первая мировая война: её характер и влияние на социально-экономическое положение в Казахстане.
11. Эпоха бронзы на территории Казахстана (андроновская и бегазы-дандыбаевская культуры).
12. Присоединение Казахстана к России: объективные и субъективные факторы этого исторического процесса.
13. Национальное освободительное восстание 1916 год. Причины, цели, очаги распространения, значение.
14. Сакский племенной союз: этнический состав, расселение, хозяйство и культура ( VIII – III вв. до н. э.).
15. Хан Абулхаир – политик, дипломат и воин (1693-1748 гг.).
16. Февральская (1917 г.) буржуазно-демократическая революция в России и её восприятие в Казахстане.
17. Хунну (гунны) в Центральной Азии и Казахстане. Великое переселение народов и его значение в мировой истории (I в. до н. э. – V в. н. э.)
18. Административные реформы в Казахстане в 20-30-е гг. XIX в. Уставы о сибирских (1822 г.) и оренбургских (1824 г.) казахах.
19. Деятельность общеросcийских политических партий в Казахстане. Органы Временного Правительства и Советы.
20. Усуни и кангюи в Казахстане. Расселение, общественное устройство, хозяйство и культура (II в. до н. э. – V в. н. э.).
21. Образование Букеевского ханства (1801 г.). Реформы хана Жангира.
22. Партия «Алаш» и её программа, создание национальной государственности «Алаш-Орда» и её судьба.
23. Тюркский (552-603 г.г.) и Западно-Тюркский (603-704 гг.) каганаты. Политическая история и хозяйство каганатов.
24. Административно-территориальные реформы 1867-1868 гг. Их сущность и значение для Казахстана.
25. Октябрьская революция 1917 года и установление Советской власти в Казахстане.
26. Тюргешский каганат (704-756 гг.). Политическая история и социально- экономическая структура каганата.
27. Восстания под руководством Жоламана Тленчиева (1836-1837 гг.) и Саржана Касымова (1825-1836 гг.).
28. Гражданская война в Казахстане (1918-1920 гг.). Противоборство различных политических сил.
29. Карлукское государство (756-942 гг.) Политическая история и общественное устройство.
30. Восстание казахов Младшего жуза под руководством Срыма Датова (1783- 1799 гг.)
31. Политика «военного коммунизма» в Казахстане и ее последствия.
32. Огузское государство (IX-XI вв.). Политическая история и общественное устройство.
33. Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымова и его историческое значение (1837-1847 г.г.)
34. Новая экономическая политика (НЭП) в Казахстане и ее сущность.
35. Государство Караханидов (942-1210 гг.). Политическая история, общественное устройство и хозяйство.
36. Восстания под руководством Жанкожи Нурмухамедова (1856-1857 гг.) и Есета Котибарова (1855-1858 гг.)
37. Национально-государственное строительство в Казахстане (1918-1925 гг.), образование Казахской АССР.
38. Кимекский каганат (IX-XI вв.). Общественное устройство, хозяйство и культура.
39. Участие казахов в Крестьянской войне 1773-1775 гг. под предводительством Е. Пугачева.
40. Идейная и политическая борьба вокруг национального, социального и экономического развития Казахстана в 20-30-е гг. XX в.
41. Каракитаи в Казахстане (1128-1213 г.г.). Политическая история и общественное устройство.
42. Аблай хан: правитель, политик и дипломат (1771-1781 г.г.).
43. Индустриализация в Казахстане: основные направления и особенности.
44. Улусы найманов и кереитов на территории Семиречья ( с 1211 г.-до монгольского нашествия). Политическая история и общественное устройство.
45. Восстания 1868-1870 гг. в Уральской и Тургайской областях, на Мангышлаке.
46. Коллективизация в Казахстане: способы проведения и последствия
47. Кипчакское ханство. Формирование кипчакской этнической общности, расселение, хозяйство и культура (нач. XI в. -до 1219 года).
48. Административно-территориальные реформы 1886, 1891 гг. в Казахстане: их сущность и значение.
49. Голод 1931-1933 гг. в Казахстане. Экономические и политические последствия.
50. Великий шелковый путь на территории Казахстана и его роль в культурно-экономическом развитии региона.
51. Усиление колониальной политики царизма в XIX в. Основные аспекты переселенческой политики в Казахстане.
52. Культурные преобразования в Казахстане в 20-30-е гг. XX в.
53. Средневековые города Казахстана в домонгольский период. их роль в экономической и культурной жизни кочевых народов.
54. Переселение уйгур и дунган в Казахстан (1881-1883 гг.)
55. Репрессии в Казахстане в 20-30-е гг. XX в.
56. Развитие культуры и науки Казахстана в VIII-XII в.в. Жизнь и деятельность Аль-Фараби, Юсуфа Баласагунского, Махмуда Кашгари и Ахмеда Яссави.
57. Восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова (1836-1838 гг.).
58. Формирование национального рабочего класса в Казахстане в период строительства социализма ( 20-30-е гг. XX в.)
59. Религии и верования древних тюрков.
60. Образование Казахской ССР (1936 г.) Новый этап государственного строительства.
61. Особенности развития капитализма в Казахстане в конце XIX-начале XX вв. Социально-экономическое развитие края.
62. Роль тюрков в этнополитической истории Казахстана и Евразии.
63. Социальная структура Казахского общества в XIX в.
64. Казахстан – арсенал фронта в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
65. Монгольское нашествие на Казахстан и Среднюю Азию (1219-
66. 1224 гг.), его влияние на последующую историю этих районов.
67. Развитие народного образования в Казахстане в XIX-начале XX в.в. Деятельность И.Алтынсарина.
68. Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.)
69. Казахстан в составе монгольской империи. Золотая Орда (1243 г. – нач. XV в.), ее политическая история и общественное устройство
70. Казахская литература в XIX- начале XX вв. Абай – его место в культуре Казахстана.
71. Помощь Казахстана освобожденным районам СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
72. Государственные образования на территории Казахстана после распада Золотой Орды: Ак-Орда, Ханство Абулхаира, Могулистан и Ногайская Орда (нач.XV – XVI вв.).
73. Казахское музыкальное искусство в XIX- нач. XX вв. Творчество акынов Биржана, Ахан-серы и композитора Курмангазы.
74. Экономическое и социально-политическое развитие Казахстана в послевоенные годы (40-50-е гг. XX в.).
75. Этногенез казахского народа, происхождение этнонима «казах».
76. Историческая роль Ч.Валиханова в науке и культуре Казахстана.
77. Освоение целинных и залежных земель в Казахстане: экономические, демографические и экологические аспекты проблемы (50-60-е гг. XX в.).
78. Казахские жузы: причины возникновения и родо-племенной состав.
79. Демографическая ситуация в Казахстане в начале XX в.
80. Казахстан во второй половине 60-80-х гг. XX вв. Основные тенденции и противоречия экономического и социально-политического развития. Командно-административная система управления.
81. Образование казахского ханства. Ханы Жаныбек и Керей.
82. Урбанизация Казахстана в конце XIX – начале ХХ вв.
83. Развитие народного образования, науки и культуры Казахстана в 50-80-х гг. ХХ в. достижения и уроки.
84. Расширение и укрепление Казахского ханства. Ханы Мурындык (1480-1511 гг.) и Касым (1511-1523 гг.). Кодекс законов “Касым ханнын каска жолы”.
85. Казачьи войска в Казахстане: их роль и задачи в осуществлении политики царизма в крае.
86. Казахстан в период перестройки (1985-1991 гг.). Уроки и исторические последствия.
87. Казахское ханство XVI – XVII в.в. в период правления ханов Хак-Назара (1538-1580 гг.), Таукеля (1580-1598 гг.) и Есима (1598-1628 гг.) Правовое уложение «Есим ханнын ески жолы».
88. Казахские бии. Их роль в общественной жизни казахов.
89. Декабрьские события 1986 года в Казахстане. Причины и следствия.
90. Политическое положение Казахского ханства при хане Тауке (1680-1718 гг.). Свод законов «Жеты Жаргы».
91. Российская революция 1905-1907 гг. и ее влияние на Казахстан.
92. Образование независимой Республики Казахстан. Социально-экономическая и политическая стратегия до 2030 года.
93. Социально-экономическое и культурное развитие Казахского ханства в XVI-нач. XVIII вв.
94. Столыпинские реформы и активизация переселенческой политики в Казахстане в нач. ХХ в.
95. Н.А. Назарбаев – первый Президент Республики Казахстан.

«Тарих» мамандығы бойынша сұрақтар 6М020300

1. Қазақстан тарихы курсының пәні, мақсаты және міндеттері.
2. ХVIII ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ хандығының геосаяси жағдайы және оның көрші мемлекеттер мен қарым-қатынасы.
3. ХХ ғ. басындағы қазақ ұлттық интелегенциясы және олардың қызметі (Б. Қаратаев, А.Байтұрсынов, А. Бөкейханов, М. Тынышпаев және т.б. ).
4. Қазақстан тарихының методологиясы, дерек көздері және тарихнамасы.
5. XVII – XVIII ғасрыдағы қазақ – жоңғар қарым-қатынастары.
6. ХХ ғ. басындағы ұлттық-демократиялық қозғалыс. “Айқап” журналының, “Қазақ” газетінің шығуы.
7. Қазақстан территориясындағы тас ғасыры, оның тарихи ескерткіштері, неолиттік революция.
8. XVI ғ. аяғы – XVIII ғ. бас кезіне дейінгі қазақ – орыс қатынастары.
9. Бірінші дүние жүзілік соғыс: оның сипаты және Қазақ өлкесінің әлеуметтік – экономикалық жағдайына тигізген әсері.
10. Қазақстан территориясындағы қола дәуірі (Андронов және Беғазы -Дәндібай мәдениеттері).
11. Қазақстанның Ресейге қосылуының объективті және субъективті факторлары.
12. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс. Себебтері, сиптаы, қозғаушы күштері және маңызы.
13. Сақ тайпаларының одағы (б.э.д VIII-III ғ.ғ): этникалық құрылымы, орналасуы, шаруашылығы және мәдениеті.
14. Әбілхайыр хан – саясаткер, дипломат және қолбасшы (1693 – 1748 ж.ж.).
15. Россиядағы Ақпан (1917 ж) буржуазиялық-демократиялық революциясы және Қазақстан.
16. Ғұндар Орта Азия мен Қазақстанда (б.э.д I-V ғ.ғ). Халықтардың Ұлы қоныс аударуы және оның дүние жүзі тарихындағы маңызы.
17. ХІХ ғ. 20-30 –шы ж.ж. Қазақстандағы әкімшілік реформалары “Сібір (1822) (1822) және Орынбор қазақтары (1824 ж.) туралы жарғылар”.
18. Бүкілресейлік саяси партиялардың қазақстандағы қызметі. Уақытша үкіметтің органдары және Кеңестер.
19. Үйсіндер мен қаңлылар Қазақстанда (б.э.д. ІІ ғ. – б.э. V ғ.). Орналасуы,
20. қоғамдық құрылымы, шаруашылығы, мәдениеті.
21. Бөкей хандығының құрылуы. (1801 ж.) Жәңгір ханның реформалары.
22. Алаш партиясы және оның бағдарламасы, ұлттық мемлекет – Алаш
23. автономиясының жариялануы. Алаш-Орда үкіметі және оның тағдыры.
24. Түрік қағанаты (552 – 603 ж.ж.) қағанаттың саяси тарихы және әлеуметтік – экономикалық құрылымы.
25. 1867-1868 ж.ж. әкімшілік-территориялық реформалар және оның Қазақстан үшін мәні мен маңызы.
26. 1917 жылғы қазан революциясы, Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.
27. Түркеш қағанаты (704- 756 ж.ж.). Қағанаттың саяси тарихы және әлеуметтік- экономикалық құрылымы.
28. Кіші жүзде Сырым Датов бастаған көтеріліс (1783 – 1797 ж.ж.).
29. Азамат соғысы жылдарындағы Қазақстан (1918 – 1920 ж.ж.). Әртүрлі саяси күштердің қақтығысы.
30. Қарлұқ мемлекеті (756 – 942 ж.ж.) саяси тарихы және қоғамдық құрылымы.
31. Жоламан Тленшиев (1836-1837 ж.ж.) және Саржан Қасымов (1825 – 1836 ж.ж.) бастаған көтерілістер.
32. Қазақстандағы “әскери коммунизм” саясаты және оның салдары.
33. Оғыз мемлекеті (ІХ – ХІ ғ.ғ) саяси тарихы және қоғамдық құрылымы.
34. Кенесары Қасымов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс.(1837-1847 ж.ж.).
35. Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат және оның маңызы.
36. Қарахандықтар мемлекеті (942 – 12 10 ж.ж.) саяси тарихы, қоғамдық құрылымы және мәдениеті.
37. Жанқожа Нұрмұханбетов (1856-1857) және Есет Көтібаров (1837-1858 ж.ж.) бастаған көтерілістер.
38. Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік құрылыс (1918 – 1925 ж.ж.), Қазақ АССР-ің құрылуы.
39. Қимақ қағанаты (ІХ –ХІ ғ.ғ.) Қоғамдық құрылымы, шаруашылығы және мәдениеті.
40. Емельян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісіне (1773-1775 ж.ж.) қазақтардың қатысуы.
41. ХХ ғ. 20-30 жылдарындағы қазақстанның ұлттық, әлеуметтік және экономикалық дамуы жайлы идеялық – саяси күрес.
42. Қарақытайлар мемлекеті (1128 – 1213 ж.ж).
43. Абылай хан – билеуші, саясаткер және дипломат (1771-1781 ж.ж.)
44. Қазақстандағы индустрияландыру: негізгі бағыттары және ерекшеліктері.
45. Найман және керей ұлыстары.Саяси тарихы және қоғамдық құрылымы.
46. 1868 – 1870 ж.ж. Орал, Торғай облыстарындағы және Маңғыстаудағы көтерілістер.
47. Қазақстандағы ұжымдастыру /коллективизация/, оның салдары
48. Қыпшақ хандығы (ХІ – ғасырдың басы – 1219 ж.) Қыпшақ этникалық қауымдастығының қалыптасуы, орналасуы, шаруашылығы, мәдениеті.
49. 1886 – 1891 ж.ж. Қазақстандағы әкімшілік – территориялық реформаның маңызы мен сипаты.
50. 1931- 1933 ж.ж. Қазақстандағы ашаршылық: оның экономикалық және демографиялық салдары.
51. Қазақстан территориясындағы Ұлы Жібек Жолы, өлкенің мәдени- экономикалық дамуындағы ролі.
52. ХІХ ғ. патша өкіметінің отарлық саясатының өршуі.
53. ХХ ғ. 20-30 ж.ж. Қазақстандағы мәдени қайта құрулар.
54. Монғол кезеңіне дейінгі Қазақстандағы орта ғасырлық қалалар және олардың көшпелі халықтардың экономикалық және мәдени өміріндегі алатын орны.
55. Қазақстанға ұйғырлар мен дұнғандардың қоныс аударуы (1881 – 1883 ж.ж.).
56. Қазақстан қуғын-сүргін жылдарында ХХ ғ. 20-30 ж.ж.
57. VIII –XII ғ.ғ. Қазақстанда ғылым мен мәдениетінің дамуы. Әль- Фарабидің,Юсуф Баласағұни, Махмұд Қашқари, Ахмет Яссауи.
58. . Исатай Тайманов және Махамбет Өтемісов бастаған көтеріліс (1836 – 1838 ж.ж.).
59. . Социализм құру барысындағы Қазақстанда ұлттық жұмысшы табының қалыптасуы. ХХ ғ. 20-30 ж.ж.
60. Ертедегі түріктердің діни нанымдары.
61. ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстанда капитализм дамуының ерекшеліктері. Өлкенің әлеуметтік – экономикалық дамуы. Қазақ ССР-нің құрылуы. (1936 ж.).
62. Қазақ ССР-нің құрылуы. (1936 ж.).
63. Түріктердің Қазақстан мен Евразияның этносаяси тарихындағы ролі.
64. ХІХ ғ. қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы.
65. Қазақстан Ұлы Отан соғысының арсеналы (1941-1945 ж.ж.).
66. Қазақстан мен орта Азияға жасалған монғол шапқыншылығы (1219 – 1224 ж.ж.), оның осы аймақтардың кейінгі дамуына тигізген әсері, зардаптары.
67. ХІХ ғ. және ХХ ғ. басындағы халық-ағарту ісінің дамуы. Ы. Алтынсариннің қызметі.
68. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945 ж.ж.)
69. Қазақстан монғол империясының құрамында. Алтын Орда (1243 – XV ғ. басы) және оның саяси тарихы мен қоғамдық құрылысы.
70. ХІХ ғ. және ХХ. Ғ. басындағы қазақ әдебиеті. Қазақ мәдениетіндегі Абайдың орны.
71. Ұлы Отан соғысы жылдарында жаудан азат етілген КСРО-ның аудандарына Қазақстанның тигізген көмегі. (1941 – 1945 ж.ж.)
72. Алтын Орда ыдырағаннан кейінгі Қазақстан территориясындағы мемлекеттер:Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Монғолстан, Ноғай ордасы (XV ғ. Басы XVI ғ.).
73. ХІХ ғ. және ХХ ғ. басындағы қазақ музыка өнері. Ақындар Біржан, Ақан сері және композитор Құрманғазының шығармашылықтары.
74. Қазақстанның соғыстан кейінгі жылдардағы экономикалық және саяси-әлеуметтік дамуы (ХХ ғ. 40-50 ж.ж.).
75. Қазақ халқының этногенезі және “қазақ” этнонимінің шығуы туралы.
76. Ш. Уәлихановтың Қазақстан ғалымы мен мәдениетіндегі орны.
77. Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру.
78. Оның экономикалық, демографиялық, экологиялық зардаптары (ХХ ғ. 50-60 ж.ж.).
79. Қазақ жүздері: пайда болу себебтері және тайпалық –рулық құрылымы.
80. ХХ ғ. басындағы қазақстанның демографиялық жағдайы.
81. ХХ ғ. 60-80 ж.ж. Қазақстан. Экономикалық және әлеуметтік – саяси тенденциялардың негізгі қайшылықтары. Әкімшіл-әміршіл басқару жүйесі.
82. Қазақ хандығының құрылуы. Жәнібек және Керей хандар.
83. ХІХ ғ. аяғы ХХ ғ. басындағы урбанизация.
84. ХХ ғ. 50-60-шы ж.ж Қазақстанның халық ағарту ісі, ғылымы және мәдениеті. Жетістіктері мен сабақтары.
85. Қазақ хандығының кеңейуі және нығаюы. Мұрындық (1480 – 1511 ж.ж.) және Қасым хандар (1511 – 1523 ж.ж.). “Қасым ханның қасқа жолы” заңдар кодексі.
86. . Қазақстандағы қазақ әскерлері (войсколары) және олардың өлкеде патша саясатын іске асырудағы ролі мен міндеттері.
87. . Қайта құру кезеңіндегі Қазақстан (1985 – 1991 ж.ж.). Сабақтары, салдары.
88. XVI – XVII ғ.ғ Қазақ хандығы. Хақ –Назар (1538 – 1580) Тәуекел (1582 – 1511 ж.ж.) және Есім (1598 – 1628) хандар. “Есім ханның ескі жолы” атты заңдар жинағы.
89. Қазақ билері және олардың ХVIІІ ғ. қазақ қоғамындағы алған орны.
90. 1986 жылдағы Қазақстандағы “желтоқсан оқиғасы”. Себебтері және салдары.
91. Тәуке ханның тұсындағы қазақ хандығының саяси жағдайы (1680 – 1718) “Жеті Жарғы” заңдар жинағы.
92. 1905-1907 ж.ж. алғашқы орыс революциясы және оның Қазақстанға тигізген ықпалы.
93. Егеменді Қазақстан Республикасының құрылуы. 2030 жылғы дейіндегі дамудың әлеуметтік –экономикалық және саяси стратегиясы.
94. XVI ғ. – XVIII ғ. басындағы Қазақ хандығының әлеуметтік –экономикалық және мәдени дамуы.
95. Столыпин реформасы және ХХ ғ. басындағы қазақстанда қоныс аудару саясатының өрістеуі.
96. Назарбаев Н.Ә. – Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті.